Τέρψις Χορού
100

Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες και υπηρεσίες, που διατίθενται σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας μας, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη από μέρους σας αποδοχή των Όρων Χρήσεως, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, παρακαλείσθε να μην επισκέπτεσθε και να μην κάνετε χρήση του ιστότοπου.

1. Τροποποίηση στους Όρους Χρήσης

Η Iστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ανατρέχετε συχνά στο περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσεως και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

2. Χρήση Ιστοσελίδας από Ανηλίκους

Στην περίπτωση χρήσης της Ιστοσελίδας από ανηλίκους κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών επιτρέπεται η χρήση αυτής αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος είναι ενήλικας και αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης.

3. Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο, τα άρθρα, οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες, που διατίθενται στον Ιστότοπό μας, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να αλλάξει ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, να διαγράφουμε κείμενα ή σχόλια, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση ενημέρωσης ή αιτιολόγησης.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες, videos και άρθρα που εμφανίζονται, περιέχονται ή διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πλήρη στοιχεία του Δικτυακού μας Τόπου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κειμένων, γραφικών, εικόνων, βίντεο, δεδομένων, σχεδιασμού, σημάτων, λογότυπων κ.λπ) αποτελούν πνευματικά μας δικαιώματα και η κατάργηση ή η τροποποίηση αυτών απαγορεύεται αυστηρά.

Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας δεν επιτρέπεται να τροποποιείται, να αντιγράφεται, να μεταβάλλεται, να διανέμεται, να πλαισιώνεται, να αναπαράγεται, να αναδημοσιεύεται, να μεταφορτώνεται, να εμφανίζεται, να αποστέλλεται, να μεταδίδεται ή να πωλείται υπό οιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας.

Σε περίπτωση μεταφόρτωσης οποιουδήποτε περιεχομένου (πχ. φωτογραφίες ή βίντεο) από τον Ιστότοπο, η Τέρψις Χορού καθώς και κάθε τρίτος που είναι νόμιμος κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να διατηρεί πλήρως τα δικαιώματά του σε αυτό το περιεχόμενο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας μας, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Δήλωση Χρήστη

Με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, ως χρήστης δηλώνετε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε η Τέρψις Χορού να διατηρεί σε αρχείο, να επεξεργάζεται, να διαβιβάζει σε τρίτους, να δημοσιοποιεί και να προβάλει με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες, βιντεοσκοπήσεις, φιλμ, συνεντεύξεις κ.λπ. που παράγονται με οπτικοακουστικά μέσα σε σχέση με τη συμμετοχή στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις αυτής και αφορούν ή/και περιλαμβάνουν τον Χρήστη ή/και τα πρόσωπα για τα οποία ασκεί την επιμέλεια και τη γονική μέριμνα. Ως χρήστης παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας ώστε να συμπεριλαμβάνεστε σε οποιαδήποτε ταινία, φωτογραφία, ηχητικό αρχείο ή / και οπτικοακουστική καταγραφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε σκοπό ανά πάσα στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.

5. Χρήση Ιστοσελίδας

Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη/χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας. Υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτή σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών αυτής. Τέλος, ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην παρούσα Ιστοσελίδα από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Η Ιστοσελίδα μας διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης υλικού και περιεχομένου τόσο στο περιεχόμενο αυτής, όσο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που διαχειρίζεται. Η Διαχείριση της Ιστοσελίδας μας μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή να διαγράφει κακόβουλα σχόλια στην Ιστοσελίδα ή στα Social Media και να πραγματοποιεί αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

6. Περιορισμός ευθύνης

Η Ιστοσελίδα μας δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση σχετικά με την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτής. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «ως έχει» και γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Ομοίως, η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση αυτής, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, θετικής και αποθετικής ζημίας, η οποία μπορεί να προκύψει από τη χρήση, πρόσβαση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας αλλά και των πληροφοριών και άλλων υλικών που διατίθενται μέσω αυτής.

7. Συνδεσεις (Hyperlinks)

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου, προκειμένου να διευκολύνει περιήγησή σας σε αυτές. Οποιεσδήποτε συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η Ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές (άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές ή/και επακόλουθες) που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Μέσω της Ιστοσελίδας μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα την επιλογή «Μου αρέσει» του Facebook ή του Instagram. Η ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά, ούτε τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Τα ζητήματα αυτά εξαρτώνται από τον δικό σας έλεγχο, καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Πριν κάνετε χρήση οποιουδήποτε τέτοιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, που προτείνεται από την Ιστοσελίδα μας, συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους.

Έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράτε και να υποβάλλετε σχόλια στις σχετικές αναρτήσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι τα σχόλια σας παραβιάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης, θα προβούμε στη διαγραφή τους χωρίς καμία προειδοποίηση.